Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Участь студентів у науковій роботі

До виконання науково-дослідної роботи на кафедрі залучаються студенти І-VI курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, залучення до виконання госпдоговірних робіт, членство в Товаристві студентів, аспірантів і молодих учених КрНУ.

Кафедра обліку і фінансів веде науково-дослідну роботу зі студентами за такими напрямами:
- фінансове забезпечення суб’єктів господарювання та його вдосконалення (керівник – д. е. н. Загірняк Д.М.);
- реформування бюджетної системи України (керівник – к. е. н. Глухова В.І.);
- розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціональної економіки (керівник – к. е. н. Крот Л.М.);
- удосконалення обліково-аналітичних процесів на підприємствах (керівник – д.е.н. Бабіченко В.В.);
- звітність підприємства та її розвиток (керівник – к. е. н. Яценко Н.М.);
- вдосконалення формування фінансових ресурсів підприємств в умовах глобальної нестабільності (керівник – к. е. н. Хоменко Л.М.);
- удосконалення управлінського обліку і оподаткування (керівник – к.е.н. Онищенко О.В.);
- реформування облікової системи (керівник – ст. викладач Циган Р.М.).

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, починаючи з перших курсів. Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень.

За досягнення в науковій роботі та відмінні успіхи в навчанні студенту гр. ОбОп-17-1 Солодкову Д. у 2020 році було призначено стипендію Президента України.

Студенткам групи ФБС-18-1 у 2021 році Водолазській О. та Кравченко Х. були призначені стипендії Кременчуцької міської ради.

Студенти кафедри обліку і фінансів активно долучаються до участі у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад.

За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2017-2023 роки нагороджено 35 студентів; у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 5 студентів.

Кількість студентів-переможців у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт

Детальна інформація щодо результативності участі студентів у Всеукраїнських конкурсах наведена в таблиці.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 та ураховуючи особливості освітнього процесу під час воєнного стану було відмінено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (Наказ МОН України №508 від 31 травня 2022 року).

Переможці та призери І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Публікації студентів

За 2017-2023 рр. за результатами наукової роботи студентів опубліковано 28 статей, із них 8 - у фахових виданнях України, 15 - у інших виданнях України, 5 - у зарубіжних виданнях.

За участю в наукових конференціях опубліковано 359 тез доповідей студентів, в тому числі у міжнародних конференціях – 291, із них – закордонних 24, всеукраїнських конференціях – 67.

Наукові публікації студентів кафедри та їх участь у конференціях за 2017-2023 рр.


Колектив кафедри сприяє публікаціям результатів досліджень студентів, націлює творчу молодь на міжвузівське, міжнародне наукове співробітництво.

Вже традиційною стала активна участь студентів кафедри у наукових конференціях. Студенти кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, які проводяться не лише в КрНУ, а й в інших ВЗО України та за кордоном.

Так, протягом 2017-2023 років основними конференціями, у яких брали участь студенти кафедри були:
- XX Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки», 23-24 червня 2023 р.
- ХХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 20-21 квітня 2023 р.
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство», м. Кременчук, 18 травня 2023 р., КЛК.
- Республиканская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и докторантов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы современности» (с международным участием). Караганды: «Болашак Баспа», 2022.
- Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 2 грудня 2022 р.
- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 27–28 жовтня 2022 р.
- Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 1-2 грудня 2023 р., м. Кременчук, КрНУ.
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права», Житомир, 2 грудня 2022 р.
- ІІ Молодіжний податковий конгрес. 26 листопада 2021 р., Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь. Драйвери інновацій в економіці та фінансах: глобальні виклики та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 27 жовтня 2021 р.
- Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : ІІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція,м. Полтава, 15–16 квітня 2021 року.
- Інновації у фінансовій системі: виклики сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25 березня 2020 р. КНЕУ.
- ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Prospects for the development of modern science and practice”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія;
- Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у фінансовій системі: виклики сьогодення». Київ, 25 березня 2020 р, КНЕУ;
- ХIII Международная научная конференция «Наука и образование - 2018» 12 апреля 2018 года, г.Астана, Казахстан;
- Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація публічних фінансів в Україні: стан та виклики сьогодення», 13 березня 2018 року, Київ: КНЕУ;
- XXXVII международная научно-практическая конференция студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», Гомель, 3–5 мая 2017 г.;
- Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід», 18 травня 2018 року, Київ, КНЕУ;
- International Student Scientific – Practical Conference «Economics. Business. Management – 2018». – Vilnius, 11 april 2018;
- Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки», 2-3 листопада 2017 р. Житомир, ЖДТУ;
- Міжнародна конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», м. Кременчук, КрНУ, щорічна;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 10 листопада 2017 р., Херсон, ДВНЗ «ХДАУ» та інші.

Підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на кафедрі обліку і фінансів

З 23 по 30 березня 2023 року на кафедрі обліку і фінансів проводився І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За рішенням конкурсних комісій переможцями І туру визнано:

Зі спеціалізації «Фінанси і кредит»:
Кравченко Х.В. (гр. ФБС-22-1мз) – 1 місце;
тема роботи: «Механізм державного фінансування витрат на природоохоронну діяльність у територіальних громадах» (науковий керівник: к.е.н., доцент Глухова В.І.)
Водолазська О.І. (гр. ФБС-22-1м) – 2 місце;
тема роботи: «Механізми податкового менеджменту в умовах кризи» (науковий керівник: к.е.н., доцент Хоменко Л.М.)

Зі спеціалізації «Банківська справа»:
Берестовська К.І. (гр. ФБС-22-1м) – 1 місце;
тема роботи: «Управління доходами банку в умовах нестабільності економіки» (науковий керівник: к.е.н., доцент Крот Л.М.)

Зі спеціалізації «Страхування»:
Мар’янченко С.Г. (гр. ФБС-19-1) – 1 місце;
тема роботи: «Тенденції та перспективи розвитку особистого страхування» (науковий керівник: к.е.н., доцент Глухова В.І.)

Зі спеціальності «Облік і оподаткування»:
Остроушко А.І. (гр. ОбОп-20-1) – 1 місце;
тема роботи: «Обліково-аналітичні аспекти як інструмент в управлінні ризиками підприємства» (науковий керівник: ст. викладач Циган Р.М.)
Мельничук А.В. (гр. ОбОп-22-1м) – 2 місце;
тема роботи: «Обліково-аналітичне забезпечення малоцінних та швидкозношуваних предметів на ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» (науковий керівник: к.е.н., доцент Яценко Н.М.)

Вітаємо переможців конкурсу та їх наукових керівників і бажаємо натхнення та нових досягнень!Перші кроки в науці

17 листопада 2022 року, у Всесвітній день студента, відбулося засідання НТСАМУ кафедри обліку і фінансів на тему «Перші кроки в науці», учасниками якого стали студенти 1 курсу спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування». У своєму виступі голова НТСАМУ кафедри Анжеліка Чоботарьова розповіла про досягнення студентів кафедри у науковій роботі за минулий навчальний рік, наголосила на важливості долучення до наукової діяльності в процесі навчання та запросила першокурсників до участі у Міжнародному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 1-2 грудня 2022 року.

Старший викладач кафедри Циган Раїса Миколаївна приділила увагу питанню написання тез доповідей та наукових статей, надала інформацію про участь у конкурсах наукових робіт, детально розповіла про академічний плагіат, його види, особливості виявлення, а також поділилася досвідом, як створити унікальний текст.

Доцент Крот Людмила Миколаївна запевнила про повсякчасну підтримку викладачами кафедри наукових починань студентів, спрямування наукових досліджень за актуальною економічною проблематикою, зокрема, в галузі фінансів і обліку.


Збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ)

08 листопада 2022 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.

Розпочалися збори з виступу Першого проректора Володимира Никифорова, який запропонував підтримку студентам, аспірантам та молодим ученим у їхній науковій діяльності. Володимир Валентинович визначив організацію наукової роботи зі студентами в КрНУ, як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців з вищою освітою та зазначив, що Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями, який проходить на базі КрНУ, отримав патронат Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Присутні заслухали доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ Солошич Ірини «Інформація про наукову діяльність НТСАМУ за 2021/2022 н. р.», в якій було відзначено, що наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених є одним із пріоритетних напрямків роботи університету.

Керівник наукової діяльності НТСАМУ Солошич Ірина повідомила про те, що голова наукової діяльності НТСАМУ Збиранник Оксана за власним бажанням, а також згідно Положення щодо діяльності голови НТСАМУ припиняє свою діяльність, але залишається на посаді голови факультетського та кафедрального НТСАМУ. Оксана Збираник подякувала за набутий досвід роботи на даній посаді.

У ході зборів було обрано голову Ради НТСАМУ – Скребкову Ксенію. В своєму виступі кандидат на посаду голови Ради, зазначила щодо важливості розвитку Soft skills, тому відповідно необхідно запровадити додаткові тренінги із участю експертів з різних сфер, які були б цікаві здобувачам вищої освіти. Для виявлення потреб студентів щодо заняття науковою роботою, отриманні нових знань, Ксенія зауважила про необхідні впровадити опитування за допомогою соціальних мереж. В ході виступу голова студентської ради підтримала таку форму роботи та запропонувала допомогу у реалізації опитувань серед студентів. Під час виступу у Циган Раїси Миколаївни з кафедри «Облік і фінанси», виникло питання, наскільки пропозиція Скребкової Ксенії має наукове підґрунтя. Кандидат на посаду голови Ради НТСАМУ зазначила важливість отримання додаткових знань, з метою розвитку у науковій діяльності.

За підсумками виступу кандидата Ірина Солошич поставила на голосування питання, щодо узгодження кандидатури – Скребкової Ксенії, проголосували одноголосно.

Голова кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук, начальник науково-дослідної частини університету Латишева Вікторія наголосила щодо важливості популяризації наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих вчених, про необхідність залучати їх до реалізації наукових досліджень, проєктів (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності.

Циган Раїса, представник кафедри обліку і фінансів, наголосила про активне залучення до наукової діяльності як аспірантів так і здобувачів вищої освіти. Із студентами проводиться активна популяризація щодо написання наукових робіт. Також було зачитано звіт про діяльність кафедри протягом 2021-2022 років.


Участь студентів кафедри обліку і фінансів у ХХІХ Міжнародної науково- практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

28-29 квітня 2022 року в Кременчуцькому національному унірситеті імені М. Остроградського відбулася ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».
Після пленарного засідання на кафедрі працювала секція № 9 «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг», в якій взяли участь студенти спеціальностей 071 «Обліку і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Засідання секції пройшло в онлайн форматі на платформі ZOOM.
З вітальним словом до учасників виступила завідувач кафедри, к.е.н. доцент Глухова Валентина Іванівна.

На секції було представлено 18 доповідей студентів кафедри , в тому числі 5 із Казахстану. Доповіді студентів було присвячено актуальним проблемам життєдіяльності суспільства і пошуку шляхів їх вирішення.


За значні успіхи у навчанні та науковій роботі стипендії Кременчуцької міської ради призначена на весняний семестр 2021/2022 навчального року Кравченко Христині Володимирівні – студентці четвертого курсу факультету економіки і управління, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФБС-18-1, відмінниці навчання, переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, учасниці дванадцяти наукових конференцій, автору п’яти наукових публікацій.Форум першокурсників

19 листопада 2021 р. відбувся Форум першокурсників, що відбувався у рамках залучення студентів першого курсу кафедри до наукової діяльності та участі у Міжнародному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 2-3 грудня 2021 року.
На форумі студентки 4 курсу Кравченко Кристина та Лижова Єлизавета висвітлили питання важливості наукової діяльності, особливості базової структури тез, надали інформацію про участь у конкурсах наукових робіт та особливості складання річного звіту. Значну увагу було приділено питанню академічного плагіату, його видам, особливості виявлення та відсотковому допуску.
Засідання Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри обліку і фінансів

16 листопада 2021 р. відбулося засідання Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри обліку і фінансів, присвячене обговоренню важливих питань наукової діяльності студентів. Під час заходу було обговорено питання участі студентів у конкурсах наукових робіт та наголошено на важливість участі у Міжнародному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 2-3 грудня 2021 року. Головою ТСАМУ кафедри було розглянуто питання академічної доброчесності та наголошено про необхідність складання річних звітів.
Заступник голови ТСАМУ розповіла про важливе значення науки в житті студента, висвітлено питання обрання теми наукових публікацій, їх основних етапів; вимоги до структури тез, статей, наукової роботи та наведено основні джерела для пошуку інформації.


Залучення студентів кафедри обліку і фінансів до міжнародної академічної мобільності

Розвиток міжнародних зв`язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами є одним з пріоритетних напрямків діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
24 травня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів відбулася зустріч студентів 1-3 курсів, які навчаються за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», з директором Центру міжнародної діяльності КрНУ к.т.н., доц. Гладирем Андрієм Івановичем, який зазначив, що метою центру є координація міжнародної діяльності університету та його інтеграція до світової університетської системи.


Доповідач надав детальну інформацію щодо міжнародних програм, ЗВО- партнерів, ознайомив студентів з правилами участі та критеріями відбору учасників академічної мобільності, порекомендував їм приймати активну участь у міжнародних програмах, літніх мовних школах, використовувати можливість отримати нові знання, враження, досвід. Студенти висловили велику подяку Андрію Івановичу за змістовне роз’яснення можливостей міжнародної академічної мобільності!

Участь у науковій конференції в Казахстані

3 квітня 2021 року в Академії «Bolashaq» (м. Караганда, Республіка Казахстан), яка є партнером нашого університету, відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта сучасному світі». У цій конференції, яка проходила онлайн на платформі Zoom, взяли активну участь викладачі та студенти кафедри обліку та фінансів.

Під час урочистого пленарного засідання виступили ректор академії, кандидат філософських наук, професор Менлібаєв К.Н., проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, кандидат історичних наук, доцент Уразбаєв Х.К.

На запрошення керівництва зарубіжного ЗВО на пленарному засіданні з привітанням виступив Перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор біологічних наук, професор Никифоров В.В.

Під час пленарного засідання успішно виступили з доповідями студентки КрНУ, які навчаються за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»:
Кравченко Христина, тема дослідження якої: «Вдосконалення механізму реалізації бюджетної політики для підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств в Україні»,

Водолазська Олександра, тема доповіді якої: «Особливості цифрової економіки в Україні».

Змістовні виступи студенток викликали жваве обговорення, були відмічені сертифікатами. Загалом конференція була плідною, мала конструктивний характер. Представники керівництва обох закладів вищої освіти висловили бажання подальшої активної науково-освітньої співпраці. Щиро вдячні організаторам за проведення цієї конференції! Зичимо наснаги і нових наукових і творчих здобутків!

Участь студентів кафедри обліку і фінансів у закордонній конференції22 квітня 2021 на базі Університету прикладних наук (Вільнюс, Литва), який є партнером нашого університету, проведено щорічну міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Економіка. Бізнес. Управління – 2021». Конференція проведена англійською мовою за допомогою платформи Microsoft Teams.
Кафедру обліку і фінансів гідно представили студентки третього курсу Христина Кравченко та Єлизавета Лижова під науковим керівництвом д.е.н. Інни Ховрак. Серед учасників конференції, які презентували доповіді, були студенти із Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Косово, Литви та України. Найбільша увага під час виступів та дискусій була приділена питанням корпоративної соціальної відповідальності, сталого розвитку, діджиталізації та інноваціям.