Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Участь студентів у науковій роботі

До виконання науково-дослідної роботи на кафедрі залучаються студенти І-VI курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, залучення до виконання госпдоговірних робіт, членство в Товаристві студентів, аспірантів і молодих учених КрНУ.

Кафедра обліку і фінансів веде науково-дослідну роботу зі студентами за такими напрямами:
- фінансове забезпечення суб’єктів господарювання та його вдосконалення (керівник – д. е. н. Загірняк Д.М.);
- реформування бюджетної системи України (керівник – к. е. н. Глухова В.І.);
- розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціональної економіки (керівник – к. е. н. Крот Л.М.);
- удосконалення обліково-аналітичних процесів на підприємствах (керівник – д.е.н. Бабіченко В.В.);
- звітність підприємства та її розвиток (керівник – к. е. н. Яценко Н.М.);
- вдосконалення формування фінансових ресурсів підприємств в умовах глобальної нестабільності (керівник – к. е. н. Хоменко Л.М.);
- удосконалення обліку в бюджетних установах і банках (керівник – к. е. н. Онищенко О.В.);
- реформування облікової системи та оподаткування в Україні (керівник – ст. викладач Циган Р.М.).

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, починаючи з перших курсів. Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень.

За досягнення в науковій роботі та відмінні успіхи в навчанні студенту гр. ОбОп-17-1 Солодкову Д. у 2020 році було призначено стипендію Президента України.

Студенти кафедри обліку і фінансів активно долучаються до участі у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад.

За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2017-2021 роки нагороджено 19 студентів; у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 4 студенти.

Кількість студентів-переможців у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт

Детальна інформація щодо результативності участі студентів у Всеукраїнських конкурсах наведена в таблиці.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Публікації студентів

За 2017-2021 рр. за результатами наукової роботи студентів опубліковано 27 самостійних статей, із них 8 - у фахових виданнях України, 14 - у інших виданнях України, 5 - у зарубіжних виданнях.
За участю в наукових конференціях опубліковано 275 тез доповідей студентів, в тому числі у міжнародних конференціях – 208, із них – закордонних 20, всеукраїнських конференціях – 67.

Наукові публікації студентів кафедри та їх участь у конференціях за 2017-2021 рр.

Колектив кафедри сприяє публікаціям результатів досліджень студентів, націлює творчу молодь на міжвузівське, міжнародне наукове співробітництво.

Вже традиційною стала активна участь студентів кафедри у наукових конференціях. Студенти кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, які проводяться не лише в КрНУ, а й в інших ВЗО України та за кордоном.

Так, протягом 2017-2021 років основними конференціями, у яких брали участь студенти кафедри були:
- ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Prospects for the development of modern science and practice”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія;
- Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у фінансовій системі: виклики сьогодення». Київ, 25 березня 2020 р, КНЕУ;
- ХIII Международная научная конференция «Наука и образование - 2018» 12 апреля 2018 года, г.Астана, Казахстан;
- Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація публічних фінансів в Україні: стан та виклики сьогодення», 13 березня 2018 року, Київ: КНЕУ;
- XXXVII международная научно-практическая конференция студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире», Гомель, 3–5 мая 2017 г.;
- Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід», 18 травня 2018 року, Київ, КНЕУ;
- International Student Scientific – Practical Conference «Economics. Business. Management – 2018». – Vilnius, 11 april 2018;
- Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки», 2-3 листопада 2017 р. Житомир, ЖДТУ;
- Міжнародна конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», м. Кременчук, КрНУ, щорічна;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 10 листопада 2017 р., Херсон, ДВНЗ «ХДАУ» та інші.

Участь студентів кафедри обліку і фінансів у ХХІХ Міжнародної науково- практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

28-29 квітня 2022 року в Кременчуцькому національному університеті імені М. Остроградського відбулася ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».
Після пленарного засідання на кафедрі працювала секція № 9 «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг», в якій взяли участь студенти спеціальностей 071 «Обліку і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Засідання секції пройшло в онлайн форматі на платформі ZOOM.
З вітальним словом до учасників виступила завідувач кафедри, к.е.н. доцент Глухова Валентина Іванівна.

На секції було представлено 18 доповідей студентів кафедри , в тому числі 5 із Казахстану. Доповіді студентів було присвячено актуальним проблемам життєдіяльності суспільства і пошуку шляхів їх вирішення.


За значні успіхи у навчанні та науковій роботі стипендії Кременчуцької міської ради призначена на весняний семестр 2021/2022 навчального року Кравченко Христині Володимирівні – студентці четвертого курсу факультету економіки і управління, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФБС-18-1, відмінниці навчання, переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, учасниці дванадцяти наукових конференцій, автору п’яти наукових публікацій.Форум першокурсників

19 листопада 2021 р. відбувся Форум першокурсників, що відбувався у рамках залучення студентів першого курсу кафедри до наукової діяльності та участі у Міжнародному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 2-3 грудня 2021 року.
На форумі студентки 4 курсу Кравченко Кристина та Лижова Єлизавета висвітлили питання важливості наукової діяльності, особливості базової структури тез, надали інформацію про участь у конкурсах наукових робіт та особливості складання річного звіту. Значну увагу було приділено питанню академічного плагіату, його видам, особливості виявлення та відсотковому допуску.
Засідання Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри обліку і фінансів

16 листопада 2021 р. відбулося засідання Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри обліку і фінансів, присвячене обговоренню важливих питань наукової діяльності студентів. Під час заходу було обговорено питання участі студентів у конкурсах наукових робіт та наголошено на важливість участі у Міжнародному форумі «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 2-3 грудня 2021 року. Головою ТСАМУ кафедри було розглянуто питання академічної доброчесності та наголошено про необхідність складання річних звітів.
Заступник голови ТСАМУ розповіла про важливе значення науки в житті студента, висвітлено питання обрання теми наукових публікацій, їх основних етапів; вимоги до структури тез, статей, наукової роботи та наведено основні джерела для пошуку інформації.


Залучення студентів кафедри обліку і фінансів до міжнародної академічної мобільності

Розвиток міжнародних зв`язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами є одним з пріоритетних напрямків діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
24 травня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів відбулася зустріч студентів 1-3 курсів, які навчаються за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», з директором Центру міжнародної діяльності КрНУ к.т.н., доц. Гладирем Андрієм Івановичем, який зазначив, що метою центру є координація міжнародної діяльності університету та його інтеграція до світової університетської системи.


Доповідач надав детальну інформацію щодо міжнародних програм, ЗВО- партнерів, ознайомив студентів з правилами участі та критеріями відбору учасників академічної мобільності, порекомендував їм приймати активну участь у міжнародних програмах, літніх мовних школах, використовувати можливість отримати нові знання, враження, досвід. Студенти висловили велику подяку Андрію Івановичу за змістовне роз’яснення можливостей міжнародної академічної мобільності!

Участь студентів кафедри обліку і фінансів у закордонній конференції


22 квітня 2021 на базі Університету прикладних наук (Вільнюс, Литва), який є партнером нашого університету, проведено щорічну міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Економіка. Бізнес. Управління – 2021». Конференція проведена англійською мовою за допомогою платформи Microsoft Teams.
Кафедру обліку і фінансів гідно представили студентки третього курсу Христина Кравченко та Єлизавета Лижова під науковим керівництвом д.е.н. Інни Ховрак. Серед учасників конференції, які презентували доповіді, були студенти із Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Косово, Литви та України. Найбільша увага під час виступів та дискусій була приділена питанням корпоративної соціальної відповідальності, сталого розвитку, діджиталізації та інноваціям.