Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Силабуси обов'язкових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
другий (магістерський) РІВЕНЬ


ООК1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ООК2 Методологія наукових досліджень
ООК3 Соціальна відповідальність
ООК4 Ринок фінансових послуг
ООК5 Фінансовий менеджмент
ООК6 Страховий менеджмент
ООК7 Банківський менеджмент
ООК8 Бюджетний менеджмент
ООК 9 Податковий менеджмент
ООК 10 Моделювання у сфері фінансів