Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Силабуси обов'язкових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
другий (магістерський) РІВЕНЬ


ООК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ООК 2 Соціальна відповідальність
ООК 3 Методологія наукових досліджень
ООК 4 Податковий менеджмент
ООК 5 Фінансовий менеджмент
ООК 6 Страховий менеджмент
ООК 7 Банківський менеджмент
ООК 8 Ринок фінансових послуг
ООК 9 Фінансовий контролінг
ООК 10 Економіко-математичне моделювання у фінансах, банківській справі та страхуванні