Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Силабуси обов'язкових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
перший (бакалаврський) РІВЕНЬ


Посилання на актуальні силабуси освітніх компонент

Перелік обовʼязкових освітніх компонент


ООК 1 Правове регулювання суспільних відносин в Україні
ООК 2 Основи здорового способу життя
ООК 3 Українознавство
ООК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ООК 5 Вища математика й елементи логіки
ООК 6 Ділова українська мова та академічне письмо
ООК 7 Інформаційні та комунікаційні технології
ООК 8 Основи економічної теорії (історія економічної думки, мікро-, макроекономіка)
ООК 9 Статистика
ООК 10 Основи підприємницької діяльності
ООК 11 Ринкові дослідження
ООК 12 Економіка суб’єктів господарювання
ООК 13 Управління розвитком регіону
ООК 14 Основи економічного аналізу
ООК 15 Маркетинг
ООК 16 Менеджмент
ООК 17 Фінанси
ООК 18 Гроші та кредит
ООК 19 Аналіз господарської діяльності та оцінка ризиків
ООК 20 Економетрика
ООК 21 Соціально-економічна політика, державне та ринкове регулювання трудових відносин
ООК 22 Економічна аналітика
ООК 23 Бухгалтерський облік
ООК 24 Банківська система
ООК 25 Податкова система
ООК 26 Фінанси для фінансистів (спецкурс)
ООК 27 Фінансовий облік і звітність
ООК 28 Страхування
ООК 29 Бюджетна система
ООК 30 Фінанси суб’єктів господарювання
ООК 31 Інформаційні системи і технології у фінансах, страхуванні та банківський сфері
ООК 32 Фінансовий ринок
ООК 33 Інвестування
ООК 34 Фінансовий контроль
ООК 35 Цінні папери та фондовий ринок