Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Силабуси освітніх компонент
ОПП облік і оподаткування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
другий (магістерський) РІВЕНЬ


ООК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ООК 2 Соціальна відповідальність
ООК 3 Методологія наукових досліджень
ООК 4 Організація бухгалтерського обліку
ООК 5 Оподаткування суб'єктів підприємництва
ООК 6 Стратегічний управлінський облік
ООК 7 Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ООК 8 Консолідація фінансової звітності за національними і міжнародними стандартами
ООК 9 Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством
ООК 10 Організація і методика аудиту