Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Силабуси обов'язкових освітніх компонент
ОПП облік і оподаткування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
перший (бакалаврський) РІВЕНЬ


ООК 1 Правове регулювання суспільних відносин в Україні
ООК 2 Основи здорового способу життя
ООК 3 Українознавство
ООК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ООК 5 Вища математика й елементи логіки
ООК 6 Ділова українська мова та академічне письмо
ООК 7 Інформаційні та комунікаційні технології
ООК 8 Основи економічної теорії (історія економічної думки, мікро-, макроекономіка)
ООК 9 Статистика
ООК 10 Основи підприємницької діяльності
ООК 11 Ринкові дослідження
ООК 12 Економіка суб’єктів господарювання
ООК 13 Управління розвитком регіону
ООК 14 Основи бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю
ООК 15 Маркетинг
ООК 16 Менеджмент
ООК 17 Фінанси
ООК 18 Основи аналізу господарської діяльності
ООК 19 Система оподаткування суб’єктів господарювання
ООК 20 Економетрика
ООК 21 Соціально-економічна політика, державне та ринкове регулювання трудових відносин
ООК 22 Економічна аналітика
ООК 23 Бухгалтерський облік
ООК 24 Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ООК 25 Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
ООК 26 Аналіз господарської діяльності та оцінка ризиків
ООК 27 Фінансовий облік 1
ООК 28 Звітність підприємства
ООК 29 Управлінський облік
ООК 30 Фінансовий аналіз
ООК 31 Фінансовий контроль
ООК 32 Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні
ООК 33 Облік і звітність суб’єктів державного сектору
ООК 34 Фінансовий облік 2
ООК 35 Аудит