Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Нормативна документація


Положення про практику ( Положення )


Приклад оформлення щоденника ( Щоденник )


Методичні рекомендації та програма проходження переддипломної практики
для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
освітнього ступеня магістр ( Методичка )


Методичні рекомендації та програма проходження переддипломної практики
для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітнього ступеня магістр ( Методичка )


Методичні вказівки щодо написання кваліфікаційної роботи бакалавра
для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»
за освітньо-професійною програмою «фінанси, банківська справа та страхування» ( Методичка )


Наскрізна програма практик
для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 – «фінанси, банківська
справа та страхування» освітньо-професійна програма «фінанси, банківська справа та страхування»
перший (бакалаврський) рівень ( Програма )


Методичні рекомендації
та програма проходження переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 072 – «фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми
«фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти ( Методичка )


Методичні рекомендації
щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 072 – «фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми
«фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти ( Методичка )