Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Другий (магістерський) рівень
спеціальність 072
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Відгуки до ОПП

Силабуси обов'язкових освітніх компонент

Каталог вибіркових освітніх компонент