Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
другий (магістерський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін 2021


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2021)


ВОК-1 Управління фінансовими ризиками
ВОК-2 Державний фінансовий менеджмент
ВОК-3 Фінансово-інвестиційний консалтинг
ВОК-4 Фінансові інновації
ВОК-5 Міжпредметний тренінг
ВОК-6 Управління фінансами страхових компаній
ВОК-7 Управління державними і муніципальними фінансами
ВОК-8 Управління фінансовою санацією підприємств
ВОК-9 Фінансове посередництво
ВОК-10 Міжнародні стандарти фінансової звітності