Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
другий (магістерський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2021)


ВОК 1 Стратегічний аналіз і оцінка ризиків
ВОК 2 Екологічний облік і оподаткування
ВОК 3 Професійна етика бухгалтера і аудитора
ВОК 4 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
ВОК 5 Проблемно-орієнтований міжпредметний тренінг
ВОК 6 Адміністрування податків і зборів
ВОК 7 Фінансовий менеджмент
ВОК 8 Державний фінансовий контроль
ВОК 9 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
ВОК 10 Податковий контроль і аудит