Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
другий (магістерський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін 2021


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2021)


ВОК-1 Стратегічний аналіз і оцінка ризиків
ВОК-2 Екологічний облік і оподаткування
ВОК-3 Професійна етика бухгалтера і аудитора
ВОК-4 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
ВОК-5 Проблемно-орієнтований міжпредметний тренінг
ВОК-6 Адміністрування податків і зборів
ВОК-7 Фінансовий менеджмент
ВОК-8 Державний фінансовий контроль
ВОК-9 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
ВОК-10 Податковий контроль і аудит