Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Перший (бакалаврський) рівень
спеціальність 071
ОПП Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Відгуки до ОПП

Силабуси обов'язкових освітніх компонент

Каталог вибіркових освітніх компонент