Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО НАС БІЛЬШЕ

Місія кафедри полягає у сприянні розвитку креативних, ініціативних особистостей шляхом підготовки всебічно розвинутих, конкурентоспроможних фахівців з обліку і фінансів.

Кафедра обліку і фінансів утворена в результаті об’єднання двох кафедр: фінансів і кредиту та обліку, аналізу та аудиту. Якісний склад науково-педагогічних працівників представляють 3 доктори економічних наук, з них 2 професори, 5 кандидатів економічних наук, з яких 5 доцентів, 1 старший викладач.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Також кафедра забезпечує освітній процес підготовки фахівців з інших спеціальностей факультету економіки та управління.

Підготовка фахівців дає можливість забезпечувати підприємства та організації м. Кременчука та регіону кваліфікованими кадрами, здатними на високому професійному рівні застосовувати теоретичні та практичні знання при вирішенні конкретних завдань у фінансовій та обліково-аналітичній діяльності суб’єктів господарювання. Отримана ґрунтовна фахова підготовка сприяє успішній адаптації випускників до умов ринку праці. Кафедра постійно розвивається та має сучасну матеріально-технічну базу для проведення освітньої діяльності (оснащені мультимедійним обладнанням аудиторії, комп’ютерні класи). Кафедра сприяє підвищенню кваліфікації викладачів шляхом виконання досліджень та захистів кандидатських і докторських дисертацій.

З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені на якості навчальної, наукової та міжнародної діяльності. Водночас кафедра діє на принципах академічної доброчесності та освіти впродовж життя. Так, перепідготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу проводиться у провідних українських та закордонних закладах вищої освіти, підприємствах та організаціях. Науково-педагогічними працівниками використовуються нові можливості як для організації та проведення онлайн заходів, так і для участі у вебінарах, онлайн курсах і тренінгах.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з випускниками та працедавцями. Така співпраця дозволяє вдосконалювати наповнення освітніх програм відповідно до зміни потреб основних стейкхолдерів та ринку. А тісна співпраця з іноземними університетами-партнерами дозволяє враховувати досвід інших країн та світові тенденції розвитку вищої освіти.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри шляхом участі у студентських наукових конференціях та семінарах, у межах наукових та дослідницьких робіт, передбачених безпосередньо у ході освітнього процесу, діяльності у наукових студентських гуртках та проблемних наукових групах, створених провідними викладачами та науковцями кафедри. Також студенти приймають участь у програмах академічної мобільності.

Важливо зазначити активну міжнародну діяльність викладачів кафедри, їх участь у міжнародних стажуваннях та проектах, програмах академічної мобільності, що реалізовані як в Україні, так і в Великобританії, Китаї, Литві, Польщі, США та Чехії. Викладачі кафедри співпрацюють у якості експертів з підприємствами, органами державної влади та місцевого самоврядування (зокрема, з Кременчуцькою міською радою, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, МОН України). Високий професіоналізм викладачів кафедри підтверджується також їх членством у редакційних колегіях фахових видань України та інших країн, у спеціалізованих вчених радах, у професійних організаціях, а також знаходженням у когорті кращих викладачів університету за результатами розрахунку щорічних рейтингів КрНУ.